Skip to main content

Kto sme

Občianske združenie „Si jediné, čo máš“ má za cieľ šíriť osvetu v oblasti zdravia. Našou snahou je upozorniť na neustále narastajúce množstvo závažných civilizačných ochorení, akým je napríklad rakovina a poukázať na význam preventívnych prehliadok.

Prevencia a pravidelné preventívne prehliadky vám môžu zachrániť život. Chceme poukázať na ich význam a tak motivovať viac ľudí, aby ich absolvovali. Vedeli ste, že na Slovensku využije možnosť pravidelných ročných prehliadok len okolo 25 % obyvateľov? Nie je to moc potešujúce číslo.

Občianske združenie „Si jediné, čo máš“

Názov právnickej osoby ustanovenej stanovami je: Si jediné, čo máš (ďalej len „Združenie“). Združenie je dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Sídlom Združenia je  Einsteinova 3734/7, Bratislava, Slovenská republika.

Poslanie združenia:

 1. Prevádzkovanie laboratória určeného pre výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied.
 2. Priama finančná podpora charitatívnych projektov so zameraním na osvetu v oblasti zdravého životného štýlu.
 3. Priama finančná podpora filantropických projektov so zameraním na skvalitnenie života chorým občanom a občanom v dlhodobej rekonvalescencii
 4. Verejná osveta ako sa starať o svoje zdravie a dlhovekosť.
 5. Organizovanie a spoluorganizovanie podujatí zameraných na informovanosť obyvateľstva o onkologických a nádorových ochoreniach a o možnosti predchádzania týmto ochoreniam.
 6. Aktívna spolupráca s neziskovými organizáciami na charitatívnych projektoch spojených s osvetou v oblasti zdravia.
 7. Vytváranie pracovných príležitostí pre osoby s mentálnym postihnutím.
 8. Vytváranie pracovísk ( chránené dielne) pre osoby s mentálnym postihnutím.
 9. Zvyšovanie podielu obyvateľstva, ktoré sa zúčastňuje na vzdelávacích programoch, na programoch ďalšieho vzdelávania.
 10. Zvyšovanie informovanosti o možnostiach vzdelávania sa počas celého života a aktívneho zvyšovania kvalifikácie.
 11. Ďalšie vzdelávanie osôb a podpora spolupráce inštitúcií pracujúcich v oblasti integrácie občanov s osobitnými vzdelávacími potrebami do spoločnosti.
 12. Podpora rozvoja ľudských zdrojov.
 13. Podpora a uľahčenie prístupu k celoživotnému vzdelávaniu v jednotlivých sektoroch.
 14. Organizovanie prednášok, školení, seminárov a prezentácii v oblasti prírodných a technických vied.
 15. Vzdelávanie osôb v oblasti prírodných a technických vied.
 16. Vzdelávanie osôb v oblasti humanitárnych vied.
 17. Organizovanie kurzov, školení a seminárov so zameraním na prírodné a technické vedy.
 18. Pravidelné sledovanie uplatnenia sa cieľovej skupiny a jej kariérny postup v zamestnaní v závislosti od odovzdaných poznatkov na vybranej skupine respondentov.
 19. Vlastné marketingové prieskumy a príprava prieskumov v oblasti prírodných a technických vied.
 20. Pravidelné monitorovanie potrieb trhu práce s cieľom prinášať čo najefektívnejšie programy vzdelávania pre cieľové skupiny.
 21. Pravidelné monitorovanie rizikových cieľových skupín (prestarli obyvatelia, chorí obyvatelia, mentálne postihnutí, slobodné matky) za účelom zlepšovania ich života a postavenia v spoločnosti.
 22. Integrácia osôb po výkone trestu do spoločnosti.
 23. Tvorba filmov, video klipov, zvukových záznamov, grafických prvkov, prezentácii a časopisov slúžiacich na podporu prezentácie osvety zdravia.
 24. Vytváranie a výroba prezentačných a upomienkových predmetov osobami s telesným postihnutím slúžiacim na propagáciu Slovenka.