Skip to main content

Preventívna prehliadka – zdroj našej dlhovekosti (2. časť)

V predošlej časti sme vám predstavili význam preventívnych prehliadok. Ďalej sme vám priblížili, ako by mali prebiehať „preventívky“ u detí,mladistvých a dospelých. V tejto časti sa budeme venovať ostatným druhom preventívnych prehliadok, ktoré by ste mali absolvovať aspoň raz ročne.

Význam preventívnych prehliadok tkvie najmä v tom, že vďaka nim vieme včas odhaliť množstvo závažných ochorení, akými sú rakovina či srdcovocievne ochorenia. Mnohé ochorenia vo svojich prvých štádiách nebolia, a už keď sa bolestivo ozývajú, je  vo väčšine prípadov neskoro. Pacienta čakajú bolesti, invazívna liečba až dokonca smrť. Tak sa spolu poďme pozrieť na zvyšok preventívnych prehliadok.

Preventívna prehliadka u gynekológa

Preventívna gynekologická prehliadka sa týka žien. Ide sa o komplexné gynekologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie a včasnú diagnostiku organických a funkčných porúch ženských pohlavných orgánov. Súčasťou prehliadky je dôkladná anamnéza a jej priebežná aktualizácia a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a poučenie o zvýšenom riziku gynekologických malignít v súvislosti s pozitívnou rodinnou anamnézou a prítomnosťou ďalších rizikových faktorov u ženy. Preventívnu prehliadku vykonáva lekár gynekológ. Poskytuje sa ženám vo veku od 18 rokov alebo od prvého tehotenstva, v periodicite raz za rok.

Súčasťou preventívnej prehliadky je komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov, ultrasonografia transvaginálna, abdominálna a ultrasonografia prsníkov raz za 2 roky. Súčasťou preventívnej starostlivosti u žien s dokázanou mutáciou BRCA 1 génu je od veku 30 rokov odber krvi na vyšetrenie tumor markeru Ca 125 raz za 6 mesiacov a u žien s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu ovária odber krvi od 35 rokov veku raz za rok. Súčasťou preventívnej starostlivosti u gynekológa je aj aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka. Cytológia biologického materiálu z krčka maternice sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa realizujú v ročnom intervale, v prípade negatívnych výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. RTG mamografia sa na základe verejného zdravotného poistenia vykonáva u žien vo veku 40 – 69 rokov raz za 2 roky.

Preventívnu prehliadku počas tehotenstva vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo. Preventívna starostlivosť v materstve sa vykonáva u tehotných žien raz mesačne počas tehotenstva a raz do šesť týždňov po pôrode.
Kompletná preventívna prehliadka zahŕňa podrobnú anamnézu a celkové fyzikálne vyšetrenie vrátane vyšetrenia výšky, hmotnosti, krvného tlaku a pulzu.

Preventívna prehliadka u urológa

Prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia. Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie prostaty cez konečník, palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie močových ciest a obličiek. V priebehu preventívnej prehliadky sa odoberá krv na laboratórne vyšetrenie prostatického špecifického antigénu a kreatinínu, vyšetrí sa moč chemicky a močový sediment. Prehliadka sa vykonáva u mužov od 50. roku veku alebo u mužov od 40. roku veku ak sa v ich prvostupňovom príbuzenstve vyskytlo ochorenie na karcinóm prostaty. Periodicita vyšetrenia je raz za tri roky od dosiahnutia 50. roku života alebo v prípade výskytu karcinómu prostaty v prvostupňovom príbuzenstve, podľa výsledkov: raz za rok – až raz za tri roky od veku 40 rokov.

Preventívna gastroenterologická prehliadka a preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom

Preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom spočíva vo vykonaní kolonoskopického vyšetrenia cez análny otvor. Vyšetrenie je zamerané na vyhľadávanie polypov a včasných štádií rakoviny hrubého čreva a konečníka. V priebehu kolonoskopického vyšetrenia, pri zistení nádoru alebo polypu sa z jeho povrchu odoberá vzorka tkaniva, ktorá sa odosiela na histologické vyšetrenie a podľa možností sa polyp endoskopicky odstráni.
Prehliadku vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gastroenterológia alebo lekár s certifikátom v certifikačnej pracovnej činnosti – diagnostická a intervenčná kolonoskopia. Prehliadka sa vykonáva u poistencov vo veku nad 50 rokov. U poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva vykonáva bez vekového obmedzenia. Periodicita prehliadky je raz za desať rokov, pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka vykonáva v periodicite raz za päť rokov.

Preventívna prehliadka u stomatológa

Prehliadka pozostáva v podrobnej prehliadky chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, z kontroly medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov, z určenia indexov KPE a PBI, z kontroly zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov. Na základe verejného zdravotného poistenia sa prehliadka vykonáva u poistencov, ktorí ešte nedosiahli 18 rokov veku, dvakrát v kalendárnom roku a u poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, jedenkrát v kalendárnom roku. U tehotných poisteniek sa prehliadka vykonáva dva razy počas toho istého tehotenstva, a to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra.

Nečakajte na pozvanie od lekára, ale sami sa iniciatívne informujte o možnosti absolvovania preventívnej prehliadky. Termín prehliadky si vopred dohodnite so svojím lekárom.

Preventívna prehliadka môže byť zdrojom vašej dlhovekosti.

 

Zdroj: SJCM, www.vszp.sk

Foto: Pexels