Skip to main content

Mutácie génov – BRCA1 a BRCA2

Rakovina prsníka a rakovina vaječníkov, dve ochorenia z ktorých majú ženy najväčšie obavy. V tejto súvislosti sa čoraz častejšie hovorí o vplyve chybných mutácií génov. Odhaduje sa, že mutácie génov BRCA1/BRCA2 sú zodpovedné asi za 15 % všetkých prípadov karcinómu prsníka.

Nositeľky mutácie génov BRCA1/BRCA2 majú vysoké celoživotné riziko vzniku skorého karcinómu prsníka a vaječníkov. Mužov s vrodenou mutáciou BRCA1 sprevádza častejší výskyt karcinómu prostaty a mutácia BCRA2 je spojená s rizikom vzniku mužského karcinómu prsníka. Čo si máme ale presne predstaviť pod týmto označením? Opýtali sme sa primárky gynekológie INTERKLINIK – MUDr.Dagmar Gavorníkovej.

1. Čo je teda BRCA1 a BRCA2? Tieto pojmy sú v populácii určite takmer neznáme.

BRCA1 a BRCA2 sú ľudské gény, ktoré produkujú nádorové supresorové proteíny. Tieto proteíny pomáhajú reparovať  poškodenú DNA, a preto hrajú významnú úlohu pri zabezpečovaní stability genetického materiálu bunky. Keď je jeden z týchto génov mutovaný, alebo zmenený, poškodená DNA sa nemusí tzv. správne opraviť. Výsledkom toho sa môžu bunky sa geneticky zmeniť, čo môže viesť k rakovine.

Špecifické zdedené mutácie v génoch BRCA1 a BRCA2 zvyšujú riziko rakoviny ženského prsníka a vaječníkov a tiež niekoľkých ďalších typov rakoviny. Mutácie génov BRCA1 a BRCA2  tvoria asi 20 až 25 percent dedičných karcinómov prsníka a asi 5 až 10 percent všetkých karcinómov prsníka. Okrem toho, mutácie v BRCA1 a BRCA2 tvoria približne 15 percent karcinómov vaječníkov. Rakoviny prsníka spojené s BRCA1 a BRCA2 mutáciami majú tendenciu sa vyvíjať v mladšom veku.

BRCA1 alebo BRCA2 mutácie môžu byť zdedené od matky alebo otca. Každé dieťa, ktorého rodič má mutáciu v jednom z týchto génov, má 50 percentnú pravdepodobnosť, že zdedí túto mutáciu.

2. Ako mutácia BRCA1 alebo BRCA2 génu zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka a rakoviny vaječníkov?

Rakovina prsníka: Podľa najnovších odhadov u 55 až 65 percent žien, ktoré dedia mutáciu BRCA1 a asi u 45 percent žien, ktoré dedia mutáciu BRCA2 sa vyvinie rakovina prsníka.

Rakovina vaječníkov: cca 1,4 percenta žien v bežnej populácii ochorie rakovinou vaječníkov. Podľa najnovších odhadov 39 percent žien, ktoré dedia škodlivé BRCA1 mutácie a 11 až 17 percent žien, ktoré dedia škodlivé BRCA2 mutáciu ochorie rakovinou vaječníkov.

3. Ktoré iné rakoviny môžu byť spojené s mutáciami v BRCA1 a BRCA2?

BRCA1 mutácia môže zvýšiť ženské riziko vzniku rakoviny vajíčkovodov a peritonea. Muži s BRCA2 mutáciou a v menšej miere s mutáciou BRCA1, sú tiež vystavení zvýšenému riziku rakoviny prsníka. Muži so škodlivými BRCA1 alebo BRCA2 mutáciami majú vyššie riziko vzniku rakoviny prostaty. Muži a ženy s BRCA1 alebo BRCA2 mutáciami môžu mať zvýšené riziko vzniku karcinómu pankreasu.

4. Sú známe aj mutácie v iných génoch, ktoré zvyšujú riziko rakoviny prsníka a / alebo vaječníkov?

Áno. Mutácie aj v iných génov sú spájané so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka a / alebo vaječníkov. Tieto iné gény obsahujú niekoľko mutácii, ktoré sú spojené s dedičnými poruchami, ako je Lynch syndróm a Li-Fraumeni syndrómu, ktoré zvyšujú riziko mnohých typov rakoviny.

5. Sú mutácie v BRCA1 a BRCA2 bežnejšie v niektorých rasových / etnických populáciách, ako u ostatných?

Áno. Ľudia aškenázského židovského pôvodu, Nóri, Holanďania, obyvatelia Islandu majú vyšší výskyt chybných BRCA1 a BRCA2 mutácií ako ľudia vo všeobecnej populácii.

Navyše obmedzené údaje naznačujú, že prevalencia špecifických škodlivých BRCA1 a BRCA2 mutácií sa môže líšiť u jednotlivých rasových a etnických skupín v Spojených štátoch, vrátane Afroameričanov, Hispáncov, Ázijských Američanov.

6. Sú genetické testy pre detekciu BRCA1 a BRCA2 mutácie dostupné?

Testy na BRCA1 a BRCA 2 a taktiež iných mutácii vieme odobrať priamo v ambulancii napr. sterom z bukálnej sliznice. Vzorky odosielame do genetického laboratória. Výsledky sú dostupné približne za mesiac.

7. Kto by mal zvážiť genetické testovanie mutácií BRCA1 a BRCA2?

Vzhľadom k tomu, že chybné mutácie génov BRCA1 a BRCA2 vo všeobecnej populácii sú pomerne vzácne, väčšina odborníkov sa zhoduje, že testovanie mutácií jedincov, ktorí nemajú rakovinu by mali byť vykonávané len vtedy, keď v rodine tejto osoby je výskyt rakoviny prsníka alebo vaječníkov, eventuálne boli testovaní na mutácie BRCA 1 a 2 s pozitívnym výsledkom.

A to najmä ak: Rakovina prsníka bola diagnostikovaná pred dosiahnutím veku 50 rokov; Rakovina oboch prsníkov; Rakovina prsníka aj vaječníkov; Výskyt chybných mutácii génov BRCA1 alebo BRCA2 v rodine; Prípady mužskej rakoviny prsníka.

8. Čo znamená pozitívny výsledok testu BRCA1 alebo BRCA2?

Pozitívny výsledok testu znamená, že človek zdedil chybné mutácie v BRCA1 alebo BRCA2, a preto má zvýšené riziko vzniku niektorých druhov rakoviny. Avšak, nemôžeme jednoznačne povedať, či jedinec skutočne ochorie rakovinou a kedy. Mnoho žien, ktoré zdedili chybné mutácie BRCA1 alebo BRCA2 nikdy nebudú mať rakovinu prsníka alebo vaječníkov.
Na rozdiel od väčšiny iných lekárskych vyšetrení, môže genetické testovanie odhaliť informácie nielen o osobe, ktorá je testovaná, ale aj o príbuzných tejto osoby:

Muži aj ženy, ktorí zdedia chybnú mutáciu BRCA1 alebo BRCA2, bez ohľadu na to, či sami ochoreli na rakovinu, môžu odovzdať mutácie na svojich synov a dcéry. Každé dieťa má 50 percentnú pravdepodobnosť, že zdedí mutáciu niektorého z rodičov. Ak je test u jedinca pozitívny, bude to znamenať, že každý z jeho súrodencov má 50 percentnú pravdepodobnosť, že zdedili taktiež túto mutáciu.

9. Čo ak je výsledok testu na mutácie génov BRCA1 alebo BRCA2 negatívny?

Človek s takým výsledkom testu má rovnaké riziko rakoviny ako hocikto iný.

10. Čo môže urobiť osoba s pozitívnym výsledkom tohto testu?

Sledovanie spočíva v pravidelnom polročnom rádiologickom vyšetrení prsníka (MMG, sonografia alebo MRI) a vaječníkov/vajíčkovodov (transvaginálna sonografia) spoločne s monitoringom sérového Ca125, HE4 a Ca19-9. Prevencia zahŕňa aj možnosť profylaktickej mastektómie či adnexectómie so zvážením individuálnych vekových a reprodukčných hľadísk. Chirurgická intervencia znižuje mieru rizika vzniku karcinómu až na 95%. Chemoprevencia využíva hormonálnu manipuláciu s antiestrogénnymi preparátmi (Tamoxifén, Raloxifén) alebo LHRH analógom (goserelín).

11. Sú genetické testy pre detekciu mutácií BRCA1 a BRCA2 a iných/ďalších mutácií dostupné? Čo stoja?

Vieme odobrať vzorky na testy mutácií BRCA 1 a BRCA 2 a taktiež na mutácie iných génov priamo v gynekologickej ambulancii INTERKLINIK.

Máme k dispozícii dva testy:

Test na mutácie génov BRCA 1 a BRCA 2

Charakteristika testu

Posúdenie prítomnosti v slovenskej populácii najčastejších kauzálnych mutácií asociovaných s HBOC v géne BRCA1. Analyzovaných bude 6 konkrétnych úsekov génu BRCA1, v ktorých boli identifikované mutácie c.5266dupC, p.Cys61Gly, c.68-69delAG, c.3700-3704del5, c.843-846del4 a c.4243delG.

Indikácie testu

Klientky (ženy), u ktorých sa v rodine opakovane zaznamenal výskyt rakoviny prsníka alebo vaječníkov.   

Cena testu: 149 eur

Test na mutácie génov BRCA , BRCA 2, ATM, CHEK2 a TP53

Charakteristika testu – breast cancer population

Posúdenie prítomnosti rizikových alel vybraných polymorfizmov génov BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2 a TP53, u ktorých bola identifikovaná asociácia s výskytom rakoviny prsníka. Pri identifikácii viac ako deviatich z 25 analyzovaných polymorfizmov riziko v porovnaní s normálnou populáciou narastá až o 8,04x.

Indikácie testu

Test je vhodný pre populačný skríning – teda aj u tých žien, u ktorých nie je v rodine výskyt rakoviny prsníka alebo vaječníkov/vajíčkovodov.

Cena testu: 990 eur

 

Zdroj: SJČM

Foto: Pixabay